مکروهات احرام
فهرست موضوعات
جستجو 

مکروهات احرام چند چیز است:

1- احرام در احرامى مشکى، و احتیاط ترک آن است، و بهتر احرام در جامه سفید است.

2- خوابیدن محرم در رختخواب و بالش زردرنگ.

3- احرام بستن در جامه چرکین، و اگر لباس احرام کثیف شود بهتر است

مکلّف مادام که در حال احرام است آن را نشوید; ولى مى تواند تبدیل کند.

4- احرام بستن در جامه راه راه.

5- استعمال حنا پیش از احرام، در صورتى که اثر آن تا حال احرام باقى بماند، و فرقى میان حنا و رنگهاى امروزى نیست.

6- بهتر است محرم کیسه و مانند آن بر بدن نکشد.

7- لبّیک گفتن در جواب کسى که او را صدا مى کند، بلکه احتیاط ترک آن است.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای