2. احکام نگاه و نظر
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 12 ـ در کلاسهاى دانشکده پزشکى اساتید مرد و زن هر دو تدریس مى کنند. نگاه دانشجویان به استاد غیر همجنس و بالعکس چه حکمى دارد؟

جواب: در صورتى که نگاه هوس آلودنباشد،در مورد وجه و کفّین اشکالى ندارد.

سؤال 13 ـ حکم مشاهده بیش از مقدار مجاز به دستها و صورت استاد زن که به هنگام نوشتن مطلب درسى بر روى تخته سیاه ظاهر مى گردد چیست؟ با توجّه به اینکه این کار جهت آموزش به دانشجویان لازم است.

جواب: باید حجاب را به گونه اى مراعات کنند که زاید بر وجه و کفّین ظاهر نشود.

سؤال 14 ـ نگاه کردن به تصاویر عریان موجود در کتابهاى پزشکى، که آموزش آن براى دانشجویان ضرورى است، چه حکمى دارد؟

جواب: بدون قصد لذّت و ریبه(1) اشکالى ندارد. و در صورت ریبه تنها در موارد ضرورت و به مقدار ضرورت نگاه کنند.

سؤال 15 ـ نگاه به جسد همجنس و غیر همجنس، مسلمان و غیر مسلمان، در مقام آموزش پزشکى براى معاینه و کالبد شکافى، یا قطع اعضا و پیوند چه حکمى دارد؟

جواب: تنها در مورد ضرورت و به مقدار ضرورت جایز است.

سؤال 16 ـ نگاه کردن به اعضاى جدا شده از جسد نامحرم که گاه در سالن تشریح و به هنگام آموزش مسائل پزشکى، رخ مى دهد چه حکمى دارد؟

جواب: اشکالى ندارد.

سؤال 17 ـ لطفاً نظر خود را در مورد نگاه کردن در موارد زیر بیان فرمایید:

الف) در صورتى که انسان احتمال زیادى بدهد که در طىّ آموزش بیماران زن وجود نخواهد داشت، یا اینکه اگر وجود داشته باشد شرایط آموزش مهیا نخواهد شد; در هر دو صورت فوت این فرصت موجب نقصان سطح علمى او خواهد شد، یا اینکه یادگیرى بهتر را از دست مى دهد.

جواب: در صورتى که نگاه کردن مقدّمه انحصارى براى تکمیل علم طب جهت نجات جان مسلمانان بوده باشد، به مقدار ضرورت جایز است.

ب) همان فرض بالا، در صورتى که انسان بداند عدم اطلاع و مهارت کافى به کوتاهى و قصور در درمان بیماران خواهد انجامید.

جواب: در موارد ضرورت اشکالى ندارد.

سؤال 18 ـ آیا نگاه مستقیم به عورت بیمار، براى یادگیرى مسأله مهمّ پزشکى، یا درمان جایز است؟ با فرض اینکه در حال حاضر در محیط هاى آموزشى از طریق نگاه مستقیم به عورت بیمار آموزش داده مى شود و شرایط و مقدّمات نگاه غیر مستقیم فراهم نشده است.

جواب: اگر راهى جز نگاه مستقیم نداشته باشد به مقدار ضرورت جایز است.

 

1. منظور از ریبه ترس از افتادن در حرام است، و منظور از لذّت همان لذّت جنسى است. (استفتائات جدید، ج 1، ص 825)
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای