3. احکام لمس و تماس بدنى
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 19 ـ لمس و تماس دست دانشجوى پزشکى با بدن بیمار غیر همجنس، به هنگام گرفتن نبض، معاینه و معالجه که از نظر استاد جهت آموزش الزامى است، چه حکمى دارد؟

جواب: تنها در موارد ضرورت جایز است. و اگر امکان داشته باشد از روى لباس انجام گیرد مقدّم است.

سؤال 20 ـ در دانشگاههاى کشورهاى غربى، هنگام برخورد با اساتید غیر همجنس، دانشجویان ناگزیر از دست دادن هستند، و اگر آن را ترک کنند حمل بر اسائه ادب دانشجویان مسلمان مى شود. وظیفه شرعى دانشجویان چیست؟

جواب: وظیفه شرعى آنان دست ندادن است. و باید این فرهنگ اسلامى را براى آنها توضیح داد، تا حمل بر اسائه ادب نشود.

سؤال 21 ـ معاینه و لمس افراد سالم در مقام آموزش پزشکى جهت کنترل سلامتى و استخدام و سربازى و مانند آن، در صورتى که همجنس نباشد چه حکمى دارد؟

جواب: در امورى که براى جامعه ضرورت دارد جایز است.

سؤال 22 ـ لمس بدن زن یا مرد کافر براى تشریح، یا نگاه به آن براى دانشجویان پزشکى چه حکمى دارد؟

جواب: تنها به مقدار ضرورت جایز است.

سؤال 23 ـ آیا لمس و نگاه مولاژ (مجسّمه هاى آموزشى که از جنس پلاستیک و شبیه اعضاى بدن انسان ساخته شده) براى دانشجویان یا اساتید غیر هم جنس، بدون قصد لذّت جایز است؟

جواب: براى آموزش هاى لازم مانعى ندارد.

سؤال 24 ـ آموزش هایى که همراه لمس و نظر به نامحرم است، و به احتمال اینکه در آینده حفظ جان فردى منوط به آن باشد، چه حکمى دارد؟

جواب: هرگاه مقصود یادگرفتن و تکمیل اطّلاعات طبّى براى نجات جان مسلمانان بوده باشد و بدون این کار، آن مقصود حاصل نشود جایز است.

سؤال 25 ـ در بعضى از بیمارستان ها، از دانشجویانى که دوره عملى آشنایى با کارهاى پزشکى را مى گذرانند مى خواهند که بیماران مراجعه کننده را معاینه کنند، و قصدشان تعلیم امور درمانى مى باشد، بفرمایید:

1. در صورت عدم رضایت بیماران، آیا مى توان آنان را به نوعى مجبور به معاینه نمود؟ مثل اینکه پزشک معالج اصلى بگوید: «اگر از معاینه دانشجویان ممانعت نمایى، تو را معالجه و درمان نخواهم کرد.» این کار چه حکمى دارد؟

2. اگر اقدام فوق فقط در مورد ضرورت تعلیم جایز باشد، مورد ضرورت کدام است؟

جواب: 1. کسى را نمى توان مجبور به معاینه کرد، ولى اگر درمان، فورى و واجب نباشد، و طبیب درمان را مشروط به اجازه معاینه کند، و او هم این شرط را بپذیرد، مانعى ندارد از این راه وارد شود.

2. منظور از ضرورت این است که اگر این معاینات صورت نگیرد دانشجویان طب نمى توانند اطّلاعات خود را کامل کرده،وجان مسلمانان را از خطر نجات دهند.

سؤال 26 ـ در بیمارستان ها و مراکز آموزش پزشکى، دانشجویان جهت آموزش مبادرت به معاینه نواحى مختلف بدن مانند شکم، سینه، لگن، نواحى تناسلى و دیگر اعضاى بیمار غیر همجنس مى نمایند. با توجّه به اینکه این امر یک موضوع آموزشى است که در برنامه تربیت پزشکان قرار دارد چه حکمى دارد؟ و نظر مبارک در مورد حدود آن چیست؟

جواب: تنها در صورتى جایز است که این آموزش براى غیر همجنس ضرورتى داشته باشد، یعنى بدون آن تعلیمات کافى براى نجات جان بیماران از خطر یا بیمارى میسّر نشود.

سؤال 27 ـ گرفتن نبض و فشار خون و عمل کردن سایر دستورات پزشک توسّط دانشجوى جنس مخالف بیمار چه حکمى دارد؟

جواب: مانند جواب سابق است.

سؤال 28 ـ چنانچه بنابر ضرورت در آموزش پزشکى لازم شود دانشجو یا پزشک نامحرم، بیمار را معاینه یا درمانى کند که ملازم لمس و نظر مى باشد، آیا اجازه بیمار یا بستگان وى لازم است؟

جواب: هرگاه آموزش ضرورى، منحصر به آن مورد باشد رضایت طرف لازم نیست; ولى اگر موارد دیگرى براى آموزش پیدا شود، که طرف مقابل رضایت نمى دهد، نمى توان از مواردى که راضى نیستند استفاده کرد.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای