5. احکام پوشش
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 32 ـ در برخى از مراکز علمى مسائلى به وجود آمده که سبب ایجاد ذهنیّت ناخوشایند، و بدبینى به اسلام، و موجبات دورى جوانان از دین و مذهب را فراهم آورده است، مسائلى که هیچ گونه ممانعتى براى انجام آن، نه از سوى دین و نه از سوى مراجع عالیقدر تقلید، ذکر نشده است.

در دانشگاه پزشکى «ع ـ ک» پوشیدن لباس هاى آستین کوتاه براى مردان ممنوع است، و این مسأله بحث و گفتگوهایى را در پى داشته است. از آنجایى که طرح تمام گفتگوهاى مطرح شده فى ما بین ما و مسئولین دانشگاه قدرى مشکل است. سعى کرده ایم خلاصه آن را در این استفتا بگنجانیم:

دانشگاه: پوشیدن لباسهاى آستین کوتاه ممنوع است.

دانشجویان: در کجاى دین پوشیدن لباسهاى آستین کوتاه براى مردان حرام شمرده شده است؟

دانشگاه: بعضى از مراجع تقلید حرام دانسته اند.

دانشجویان: کدام مرجع تقلید حرام شمرده است؟ شاید ما مقلّد ایشان نباشیم.

دانشگاه جوابى ندارد و فقط مى گوید: شما باید مقلّد همان کسى باشید که ما هستیم.

چندى بعد یکى از روحانیون سرشناس به دانشگاه ما تشریف آوردند، موضوع را با ایشان در میان گذاشتیم، ایشان فرمودند: هیچ مرجع تقلیدى آن را حرام نشمرده است.

نظر حضرتعالى در این مورد چیست؟

جواب: پوشیدن لباس هاى آستین کوتاه براى مردان شرعاً حرام نیست، ولى مسئولین دانشگاه حق دارند مقرّراتى را طبق مصالحى که در نظر دارند براى محدوده دانشگاه ها وضع کنند، مثلاً بگویند شرط ورود به دانشگاه استفاده از فلان نوع و رنگ لباس است. همان گونه که در محیط هاى نظامى و انتظامى لباس هاى خاصى را شرط مى کنند. بنابراین خوب است دانشجویان عزیز با مسئولین دانشگاه ها در این گونه مسائل به طور منطقى و بدون جرّ و بحث کنار بیایند، تا مشکل شرعى براى هیچ یک از دو طرف پیدا نشود.

سؤال 33 ـ وظیفه خواهران دانشجوى مسلمان ترکیه و دیگر کشورها نسبت به رعایت حجاب در دو فرض زیر چیست؟

 

1. شرط گذراندن تمام ترمهاى دانشجویى در دانشگاه هاى تحت مدیریّت آنها، رعایت نکردن حجاب شرعى است.

2. شرط اتمام چند ترم باقیمانده از رشته خاصّى در دانشگاه ترک حجاب است.

جواب: با توجه به اینکه اگر دختران مسلمان و متدیّن دروس عالى را نخوانند تنها افراد بى بند و بار و لامذهب پست هاى مهم را اشغال مى کنند، به افراد متدیّن اجازه داده مى شود که حجاب را در خصوص مواردى که ضرورت دارد رعایت نکنند، ولى در غیر آن موارد حتماً مراعات نمایند.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای