6. استفاده شخصى از امکانات عمومى
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 34 ـ مشاهده مى شود که برخى از دانشجویان و اساتید پزشکى از امکانات دولتى و بیت المال، مثلا فرمهاى بیمارستانى و کاغذهاى مکاتبه اى استفاده شخصى مى کنند، در حالى که هزینه این وسایل یا از بیت المال تأمین مى شود، یا به هزینه بیماران اضافه شده و از آنان گرفته مى شود. آیا این کار جایز است؟

جواب: جایز نیست، مگر به اجازه مسئولان بیمارستان، با در نظر گرفتن مصالح مجموعه.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای