7. ضمان
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 35 ـ در معاینات و درمان هایى که توسّط دانشجویان رشته پزشکى، انترن ها و مانند آن صورت مى گیرد، چنانچه ضرر و خسارت مالى یا جانى متوجّه بیمار گردد، چه کسى ضامن است؟

جواب: کسى که مباشر ایجاد ضرر و زیان است ضامن است. مگر اینکه قبلا از طرف مقابل برائت گرفته، و در کارهاى خود کوتاهى ننموده باشد.

سؤال 36 ـ در مراکز آموزشى، درمانى و پزشکى دولتى دستیاران، به ویژه در سالهاى نخست باید با حضور و راهنمایى اساتید خود اقدام به عمل جرّاحى کنند. چنانچه دستیار با اجازه استاد خود، یا به این امید که استاد گفته: «شما کار را شروع کنید، من هم مى رسم» به تنهایى یا به همراه سایر دستیاران، عمل جرّاحى را شروع کنند و استاد حاضر نشود، و آسیبى به بیمار برسد که ناشى از عدم حضور استاد است، چه کسى ضامن است؟

جواب: دستیار مسئول است; مگر اینکه تخلّف استاد از وعده اش سبب این مشکل شده باشد که در این صورت هرچند دستیار مقصّر است، ولى مى تواند خسارتى را که پرداخته از استاد که او را مغرور ساخته (فریب داده) بگیرد.

سؤال 37 ـ در مراکز آموزشى که براى آینده پزشک متخصص تربیت مى نمایند، به دلیل کمى مهارت فى نفسه دستیاران و دانشجویان، عوارض و خطراتى متوجه جان بیمار مى گردد; اگر احیاناً نقص عضوى واقع شود، یا بیمار فوت کند، آیا دستیار مربوطه ضامن است، یا پزشک مسئول، و استادیار مربوطه؟

جواب: اگر دستیار در کار خود مستقل و از خطرات آگاه باشد ضامن است، و اگر به صورت آلت دست استاد باشد ضامن نیست.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای