1. تشریح مجاز
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 42 ـ آیا مجازیم مسلمانى که وصیت کرده بعد از وفاتش وى را تشریح کنند، تشریح نماییم؟

جواب: تشریح مرده مسلمان براى مقاصد پزشکى با چند شرط جایز است:

1. مقصود یاد گرفتن و تکمیل اطلاعات طبّى براى نجات جان مسلمان بوده باشد، و بدون تشریح این مقصود حاصل نشود.

2. دسترسى به مرده غیر مسلمان نباشد.

3. به مقدار ضرورت و احتیاج قناعت شود، و اضافه بر آن جایز نیست. با چنین شرایطى تشریح جایز، بلکه واجب است.

سؤال 43 ـ اگر ندانیم جسدى که در اختیار ماست جسد مسلمان است، یا کافر، یا اهل کتاب، آیا مجاز به تشریح آن هستیم؟

جواب: اگر جسد از بلاد اسلامى نباشد مانعى ندارد. و اگر مربوط به بلاد اسلامى است، ظاهر این است که جسد مسلمان است، و احکام مسلمان بر او جارى مى شود. و اگر از بلدى است که هر دو گروه به طور وسیع در آن هستند، تشریح آن مانعى ندارد. و اگر ندانیم از کدام بلد است آن هم جایز است.

 

سؤال 44 ـ آیا مى توان جسد افراد به ظاهر مسلمان ـ مسلمان اسمى ـ را که به خاطر ارتداد، فساد اخلاقى، قاچاق موادّ مخدّر، مسائل سیاسى و... اعدام شده اند تشریح نمود؟

جواب: در مورد مرتد جایز است، و در مورد دیگران تنها طبق ضرورتهاى فوق مجاز خواهد بود.

سؤال 45 ـ در صورت کمبود جسد و استخوان، آیا مى توان استخوانهایى که در بیابان و قبرستان ها یافت مى شود، و یا به وسیله عملیّات حفّارى شهردارى ها در سطح خاک ظاهر مى شود ـ چه متعلّق به مسلمان باشد، یا غیر مسلمان ـ مدّتى جهت آموزش استفاده کرد، و بعد از اتمام کار، به یک مرکز آموزشى هدیه نمود، یا دفن کرد؟

جواب: نسبت به غیر مسلمان اشکالى ندارد، و نسبت به مسلمین تنها در صورتِ ضرورتِ تشریح و تکمیل اطّلاعات طبّى جایز است. و بعداً باید آن را دفن کرد.

سؤال 46 ـ تشریح بدن جنین چه حکمى دارد؟ بر فرض جواز، آیا دیه دارد؟

جواب: در صورتى که براى پیشرفت علم پزشکى، و جهت حفظ جان مسلمین ضرورتى داشته باشد جایز است، و دیه هم ندارد.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای