2. تشریح غیر مجاز
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 47 ـ آیا در عدم جواز تشریح بدن میّت بدون ضرورت، تفاوتى بین شیعه و اهل سنّت وجود دارد؟

جواب: تفاوتى ندارد.

سؤال 48 ـ جدا کردن اعضاى میّت چه حکمى دارد؟ آیا در این حکم تفاوتى میان رضایت قبلى وعدم آن،یارضایت ولىّ میّت و عدم رضایت وى، وجود دارد؟

جواب: جز در موارد ضرورت براى تشریح، با شرایطى که در پاسخ سؤال اوّل این فصل گفته شد، یا در مواردى که معالجات ضرورى أحیا بدون آن ممکن نیست، جایز نمى باشد.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای