احکام تشریح
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 49 ـ آیا مى توان براى تشریح، جهت آموزش به علّت کمبود جسد و استخوان که بدون آنهاآموزش امکان پذیرنیست،اقدام به نبش قبرغیرمسلمانان نمود؟

جواب: هرگاه مفسده خاصّى بر آن مترتّب نشود، اشکالى ندارد.

سؤال 50 ـ در فرض مسأله فوق، اگر ندانیم قبر مورد نظر متعلّق به مسلمان است، یا غیر مسلمان، آیا مجاز به نقش قبر هستیم؟

جواب: مانند جواب سؤال دوم همین فصل است، به شرط اینکه قراینى که نشانه اسلام است در آن قبر نباشد.

سؤال 51 ـ آیا خرید و فروش میّت مسلمان جهت تشریح، در جایى که جسد کافر در دسترس نباشد، جایز است؟

جواب: هرگاه آن تشریح براى فرا گرفتن علم پزشکى جهت حفظ جان مسلمین ضرورت داشته باشد، و از غیر این راه دسترسى نداشته باشد، مانعى ندارد.

سؤال 52 ـ برخى از اساتید براى فراهم ساختن استخوان جهت تشریح، نمره در نظر مى گیرند. آیا براى چنین کارى تشریح استخوان هاى مکشوفه از قبرستان جایز است؟ آیا در این جهت، میان قبرهاى قدیمى و جدید، استخوان هاى زیر زمین و آنچه در سطح قرار گرفته، زن و مرد، تفاوتى وجود دارد؟

جواب: هیچ کدام جایز نیست.

سؤال 53 ـ نگاه کردن به دستگاه تناسلى مردان و زنان میّت در حال تشریح چه حکمى دارد؟آیا این حکم در مورد بدن مسلمانان وغیر مسلمانان یکسان است؟

جواب: جز در موارد ضرورت جایز نیست; و فرقى در میان آنها نیست.

 

سؤال 54 ـ تشریح جسد مردان براى دانشجویان پزشکى دختر چه حکمى دارد؟ تشریح جسد بانوان براى دانشجویان پزشکى مرد چطور؟

جواب: مادام که ضرورت قطعى نباشد جایز نیست.

سؤال 55 ـ در مواردى که تشریح بدن مسلمان به خاطر ضرورتها جایز است، آیا اجازه او قبل از مرگ، ضرورت دارد؟

جواب: جایز است، هرچند خودش قبل از مرگ اجازه نداده باشد. و احتیاط آن است که از اولیاى میّت اجازه بگیرند.

سؤال 56 ـ با وجود امکان تهیّه جسد کافر از خارج ـ همان گونه که در بعضى از ممالک اسلامى عمل مى شود ـ آیا واجب است مسئولین مربوطه اقدام بر این کار نمایند؟ و با وجود امکان تهیّه، تشریح میّت مسلمان چه حکمى دارد؟

جواب: لازم است تا آنجا که امکان دارد از جسدهاى دیگر استفاده شود.

سؤال 57 ـ آیا تشریح بدن در جایى که جایز است دیه دارد؟

جواب: تشریح بدن انسان در آنجا که شرعاً جایز است دیه اى ندارد.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای