2. هزینه هاى درمان و معاینات
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 63 ـ با توجّه به اینکه حقّ طبابت ـ همانند حقّ وکالت و مواردى از این قبیل، بر خلاف اجناس که داراى قیمت خاصّى هستند ـ از لحاظ مادّى، غیر قابل تعیین مى باشد; به نظر حضرت عالى بهترین راه تعیین میزان حقّ طبابت چیست؟ آیا مقدارى که دولت تعیین مى کند در هر شرایطى قابل دریافت است و پزشک مدیون نخواهد بود؟

جواب: آنچه مطابق عرف و عادت است مجاز مى باشد.

سؤال 64 ـ به نظر حضرت عالى بهترین روش دریافت حق طبابت کدام است؟

جواب: اگر منظور جنبه شرعى آن است، باید با رضایت طرفین صورت گیرد. و اگر قبلاً تراضى حاصل نشده،آنچه در عرف وعادت اجرة المثل است باید پرداخت گردد و در هر حال رعایت انصاف و عدالت از طرفین بسیار خوب است.

سؤال 65 ـ آیا دریافت حقّ طبابت قبل از بهبود بیمارى طبق روش مرسوم صحیح است؟

جواب: از جواب قبل معلوم شد.

سؤال 66 ـ آیا پزشکان مؤظّف به رعایت نرخ هاى دولتى هستند؟

جواب: آرى باید نرخ هاى دولتى را رعایت کنند.

سؤال 67 ـ پزشکان و پرستاران که در مقابل خدمات مختلف پزشکى دستمزد مى گیرند، آیا اجر و پاداش اخروى نیز دارند؟

جواب: هرگاه نیّتشان خدمت باشد و گرفتن اجر و مزد براى تأمین زندگى صورت گیرد، اجر و پاداش اخروى آنها محفوظ است.

سؤال 68 ـ آیا بسترى نمودن بیمار جهت انجام شوک برقى (با وجود احتمال عوارض جانبى براى بیمار) به دلیل درآمدزا بودن آن مجاز است؟

جواب: جایز نیست; ولى اگر این کار از طرق درمان محسوب شود، و احتمال عوارضى برود و به بیمار گفته شود، و از او اجازه بگیرند مانعى ندارد.

سؤال 69 ـ برخى از جرّاحان خارج از تعرفه تعیین شده از بیماران پول دریافت مى کنند، و بیمار نیز به ناچار آن را مى پردازد. آیا این کار مجاز است؟

جواب: در صورتى که طبیب استخدام دولت باشد، در برابر انجام وظیفه خود نمى تواند پول اضافى بگیرد، ولى اگر در استخدام نبوده باشد، هر قدر با بیمار توافق کند مانعى ندارد; ولى باید عدل و انصاف را رعایت کند.

سؤال 70 ـ در صورتى که بیمارى به طبیبى مراجعه کند و طبیب براى او نسخه اى بنویسد و بیمار مداوا نگردد، و علّت آن عدم پاسخ هاى صحیح بیمار به سؤالات دکتر، یا عدم صرف کافى وقت از سوى طبیب براى سؤالات لازم و معاینه بیمار، یا عمل نکردن دقیق بیمار به دستورات پزشک، یا امور دیگر باشد، آیا طبیب در مقابل هزینه اى که بر بیمار تحمیل شده و نتیجه اى نگرفته، ضامن است؟

جواب: در صورتى که بى دقّتى طبیب، یا نگذاشتن وقتى کافى، یا عدم سؤال کافى، سبب خسارت بیمار شده، طبیب ضامن است. ولى اگر عدم همکارى بیمار سبب این خسارات شده، یا بیمارى او طورى بوده که با دقّت و بررسى لازم نتیجه اى عاید او نمى شده، طبیب ضامن نیست.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای