5 . نگاه
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 82 ـ گاه براى انجام عمل جرّاحى یک گروه ده نفره لازم است، که همگى در همه مراحل آماده سازى بیمار، از تعویض لباس تا انجام امور دیگر حاضرند، و هم زمان هرکس کار مربوط به خود را انجام مى دهد. آیا تعویض لباس در مقابل دیدگان گروه جایز است؟

جواب: تنها در مورد ضرورت جایز است.

سؤال 83 ـ در مراکز بیمارستانى، یا مطب، یا رادیولوژى، یا سونوگرافى، که بعضاً بیمار باید بخشى یا همه بدن خود را عریان نماید، رفت و آمد پرسنل امرى عادّى است، و معمولاً چشمشان به بدن نامحرم مى افتد. آیا این رفت و آمدها، که گاه ضرورى و گاه ربطى به بیمار ندارد، جایز است؟

جواب: جز در موارد ضرورت جایز نیست.

سؤال 84 ـ بیمار در مواردى، براى رادیولوژى، باید عریان شود. این کار، گاه در مقابل غیر هم جنس اتّفاق مى افتد، مثل موارد اورژانسى که هم جنس حضور ندارد، در این شرایط نگاه به بدن نامحرم چگونه است؟

جواب: تا ضرورت قطعى نباشد نگاه کردن جایز نیست.

سؤال 85 ـ در مواردى که رادیولوژى یا سونوگرافى شلوغ است، اگر متصدّیان براى انجام خدمات منتظر پوشیدن لباس نفر قبلى باشند متضرّر مى شوند، لذا قبل از اینکه فردى کاملاً لباس بپوشد. نفر بعد باید آماده شود. در این مواقع مشتریان چشمشان به بدن یا موى نامحرم مى افتد; چنین وضعیّتى از نظر شرعى چه حکمى دارد؟ آیا متصدّیان باید ضرر را متقبّل شوند، تا گناه براى دیگران اتّفاق نیافتد؟

جواب: براى حفظ ارزشهاى اسلامى گاه باید ضررهایى را متحمّل شد.

سؤال 86 ـ بیهوش ساختن بیمار و کنترل علایم حیاتى وى در اتاق عمل، معمولاً توسّط پرسنل مرد انجام مى گیرد، و تا پایان عمل جرّاحى آنچه در معرض دید پزشک جرّاح است، معمولاً در معرض دید پرسنل اتاق عمل و گروه بیهوشى نیز هست. آیا مشاهده بدن بیمار غیر هم جنس توسّط این افراد جایز است؟

جواب: در صورت ضرورت اشکال ندارد.

سؤال 87 ـ با توجّه به اینکه براى بیمار بیهوش امکان پوشانیدن بدن وجود ندارد، آیا افراد دیگر، اعمّ از پزشک، پرسنل بیهوشى، جرّاح، تکنسین هاى اتاق عمل، کارمندان عادّى بیمارستان، مکلّف به پوشانیدن بدن او از نامحرم هستند؟

جواب: تا آنجا که مى توانند و امکان دارد باید بدن را بپوشانند.

سؤال 88 ـ پزشکان زن براى معالجه خانم هاى بیمار به عورت آنها نگاه مى کنند، این عمل چه حکمى دارد؟

جواب: این کار تنها در صورت ضرورت و به مقدار ضرورت جایز است.

سؤال 89 ـ فلسفه حرمت نگاه به عورت، جلوگیرى از مفاسد اجتماعى عنوان شده است. آیا جنبه غیر اخلاقى این کار، و عدم ورود به حریم خصوصى افراد، نیز نقشى در این تحریم دارد؟

جواب: آرى این جنبه نیز مؤثّر است.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای