6 . لمس
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 90 ـ تزریق آمپول به جنس مخالف چه حکمى دارد؟

جواب: در غیر صورت ضرورت جایز نیست.

سؤال 91 ـ بسیارى از احکام شرع در مسائل پزشکى مشروط به عدم لمس و نظر جنس مخالف شده است، آیا منظور از لمس، لمس مستقیم پوست یا بدن بیمار است، یا در صورتى که دست پزشک با پوششهایى نظیر دستکش طبّى پوشیده باشد، نیز اشکال دارد؟

جواب: در صورتى که بدن مستقیماً تماس پیدا نکند، براى نیازهاى پزشکى اشکالى ندارد.

سؤال 92 ـ لمس بدن بیمار با دستکش پلاستیکى چه حکمى دارد؟

جواب: اگر مفاسدى بر آن مترتّب نشود اشکالى ندارد.

سؤال 93 ـ براى معاینه کلیه ها لمس مستقیم ضرورى است، ولى از روى لباس نازک و بدون نگاه هم بیمارى قابل تشخیص است. آیا در این صورت لمس و نگاه بدون پوشش، یا با پوشش جایز است؟

جواب: با پوشش مانعى ندارد.

سؤال 94 ـ هرگاه گرفتن نبض و فشار خون به راحتى از روى پارچه یا دستکش امکان پذیر باشد، آیا برهنه کردن جایز است؟

جواب: در فرض مسأله حرام است.

سؤال 95 ـ نگاه و لمس در اتاق عمل، به ندرت شهوانى، بلکه امرى کاملاً عادى است. آیا عادى شدن، حکم شرعى را تغییر مى دهد؟

جواب: عادى شدن حکم شرع را تغییر نمى دهد; ولى این کار به مقدار ضرورت جایز است.

سؤال 96 ـ آیا لمس و نظر باطن بدن نامحرم، اعم از ریه ها، ناى، مرى، قلب، معده، روده، مثانه و رحم، حکم ظاهر را دارد؟

جواب: لمس و نظر به باطن حکم ظاهر را ندارد; ولى بهتر آن است تنها به موارد ضرورت قناعت شود.

سؤال 97 ـ آیا حکم لمس و مشاهده فرد بیهوش و باهوش، زنده و مرده، مسلمان و کافر متفاوت است؟

جواب: همه اینها در حال ضرورت جایز است.

سؤال 98 ـ خانمى نمى دانسته گذاشتن دستگاه درون رحمى اگر مستلزم نظر و لمس حرام باشد جایز نیست، لذا این کار را انجام داده است. با توجّه به اینکه اگر آن را خارج نکند مجبور است هرچند وقت یک بار براى معاینه نزد دکتر برود، و این مستلزم نظر و لمس حرام است. آیا باید آن را بیرون آورد؟

جواب: مادام که بیرون آوردن آن لازم نباشد، مى تواند آن را به حال خود باقى بگذارد، و بعد به عنوان ضرورت آن را خارج نماید.

سؤال 99 ـ با توجه به اینکه ختنه کردن افراد بالغ، بدون مشاهده و لمس امکان ندارد، حکم آن چیست؟

جواب: از بابت ضرورت جایز است.

سؤال 100 ـ در بسیارى از موارد در اتاق عمل، یا غیر اتاق عمل، نیاز به وصل سوند (لوله مخصوص تخلیه ادرار) است، و این کار بدون نگاه و لمس آلت تناسلى امکان پذیر نیست. آیا نگاه و لمس براى این کار جایز است؟

جواب: آرى در موارد ضرورت جایز است.

 

سؤال 101 ـ در معاینات مربوط به مثانه، باید آلت تناسلى شستشو و ضدّ عفونى شود، و وضع مثانه با وارد ساختن دستگاهى به داخل آن، مشاهده گردد. آیا این کار توسّط پرسنل اتاق عمل (هم جنس، یا غیر همجنس) جایز است؟

جواب: تنها در صورت ضرورت جایز است.

سؤال 102 ـ مشاغلى چون دندان پزشکى، زایمان، جرّاحى و مانند آن مستلزم نظر و لمس بدن بیمار است. حکم شرعى آن چیست؟ آیا تفاوتى بین صورت ضرورت و غیر آن هست؟ معیار ضرورت چیست؟

جواب: این گونه امور فقط در صورت ضرورت جایز است، و معیار ضرورت تشخیص عرف عام و صالح است.

سؤال 103 ـ در سازمانهاى نظامى کشور و برخى دیگر از سازمانهاى دولتى، براى استخدام نیروى جدید، ابتدا بایستى متقاضى را از هر جهت معاینه کامل بدنى نمایند، تا از سلامت جسمى وى اطمینان حاصل شود. در این آزمایشات تمامى اعضاى بدن از جمله دستگاه تناسلى مورد معاینه قرار مى گیرد. آیا پزشک همجنس اجازه دیدن و لمس آن قسمت از بدن را جهت معاینه و احراز سلامتى دارد؟

جواب: در مواردى که ضرورت دارد مجاز است. و منظور از ضرورت این است که معاینه بدنى براى آن کار لازم است، و بدون معاینه بدنى استخدام نمى کنند، و شخص هم نیاز به استخدام دارد.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای