8 . انواع درمان
فهرست موضوعات
جستجو 
الف) روان درمانى

سؤال 106 ـ آیا بسترى کردن بیمار روانى، با توجّه به اینکه هنوز امکان روان درمانى مناسب وجود ندارد، و بخش روانى گاه همچون یک زندان جهت تجویز داروهاى خواب آور و خواب کردن بیشتر بیماران مورد استفاده قرار مى گیرد، جایز است؟

جواب: در صورتى که راه درمان، یا راه پیشگیرى از مزاحمت ها، منحصر به آن باشد مانعى ندارد.

سؤال 107 ـ تعدادى از مبتلایان به بیماریهاى روانى به علّت انجام کارهاى خلاف اخلاق اجتماعى، یا منافى عفّت، به آن گرفتار شده اند. روان پزشک باید جهت درمان، یا دادن مشاوره، از آنها اطّلاعاتى کسب کند. آیا تجسّس در چنین مواردى براى پزشکان جایز است؟ در صورتى که بخشى از تجسّس به دلیل حسّ کنجکاوى خود پزشک بوده، و نقش آن جهت درمان ضعیف باشد، چه حکمى دارد؟

جواب: تجسّس هاى روان درمانى، که براى درمان ضرورى به نظر برسد، جایز است.

 

سؤال 108 ـ افشاى برخى از اسرار بیماران روانى ممکن است باعث جلوگیرى از جرمهاى قانونى شود. آیا انتقال چنین اطّلاعاتى به نیروهاى امنیّتى جایز، یا واجب است؟ با توجّه به اینکه در صورت افشا، اعتماد مردم از آنها سلب مى شود.

جواب: در صورتى که بتوانند به عنوان نهى از منکر اطّلاعات کلّى را برسانند، بى آنکه نام اشخاصى فاش شود مانعى ندارد، بلکه گاهى واجب است.

سؤال 109 ـ افشاى بسیارى از اسرار بیماران، ممکن است موجب کاهش فساد یا فحشا گردد. آیا روان پزشک مجاز به افشاى آن، و دادن اطّلاعات به نیروى انتظامى مى باشد.

جواب: مانند جواب سابق است.

سؤال 110 ـ در بعضى از تیمارستان ها گاهى اوقات براى آرام کردن بیماران روانىِ شدید، آنان را کتک مى زنند. آیا گناهى متوجّه پرستاران مى باشد؟

جواب: در صورتى که راهى براى آرام کردن جز این کار نباشد، ضامن نیستند.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای