ب) جرّاحى زیباسازى
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 111 ـ نظر شما در مورد عمل جرّاحى زیباسازى چیست؟ قابل توجّه اینکه این عملیّات گاه براى از بین بردن زشتى مادرزادى، و گاه براى از بین بردن زشتى حاصل از زخمها و جراحاتى است که بعداً عارض مى شود، و گاه براى از بین بردن زشتى نیست، بلکه براى زیباتر شدن است. حکم هر یک از صور سه گانه چیست؟

جواب: در صورتى که آمیخته با حرام دیگرى نباشد در هیچ صورت اشکال ندارد، و چنانچه مستلزم حرامى باشد (مانند نظر و لمس نامحرم) تنها در صورت ضرورت، مجاز است.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای