سوال
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 132 ـ آیا براى مسّ دندان جدا شده، غسل مسّ میّت لازم است؟ اگر همراه دندان مقدارى گوشت لثه نیز باشد چطور؟ آیا مقدار گوشت لثه همراه دندان (کم یا زیاد آن) تأثیرى در حکم دارد؟

جواب: در هر حال غسل ندارد.

سؤال 133 ـ در جرّاحى هاى فکّ و صورت، مقدارى گوشت و استخوان به صورت ریز و پودر شده، به دست و صورت دندان پزشک مى پاشد. آیا این مطلب باعث وجوب غسل مسّ میت مى شود؟

جواب: غسل مسّ میّت ندارد.

سؤال 134 ـ آیا دندان پزشک مجاز به نصب دندان طلا براى مردان مى باشد؟

جواب: جز در موارد ضرورت و یا در جایى از دهان که در موقع سخن گفتن نمایان نمى شود مجاز نیست.

سؤال 135 ـ آیا دندان پزشک مى تواند مبلغ و زمان درمان را با بیمار مشخّص کند؟ اگر این مقاطعه بر خلاف تعرفه هاى وزارت بهداشت باشد، چگونه است؟

جواب: مقاطعه با روشن شدن شرایط اشکالى ندارد; ولى تخلّف از مقرّرات جمهورى اسلامى مجاز نیست.

 

سؤال 136 ـ آیا دندان پزشک مى تواند براى درمان افراد غیر عادّى (افراد حسّاس، بچّه ها و مانند آن) با توجّه به وقت بیشترى که صرف درمان مى کند، مبلغ زیادترى مطالبه نماید؟

جواب: اگر واقعاً وضع بیمار غیر عادّى است، قرار داد مخصوص مانعى ندارد; ولى در هر حال انصاف را رعایت کند.

سؤال 137 ـ تحویل دارو در مطب طبق مقرّرات ممنوع مى باشد، آیا دندان پزشک مى تواند با توجّه به اینکه تهیّه دارو براى بیمار باعث عسر و حرج مى گردد، دارو تجویز و تحویل نماید؟

جواب: در موارد ضرورت مانعى ندارد.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای