1. آموزش رشته زنان و زایمان
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 143 ـ آیا تحصیل و تدریس در رشته مامایى، و مسائل مربوط به زنان و زایمان (با توجّه به اینکه معمولاً همراه با نظر و لمس موضع مخصوص مى باشد) براى مردان جایز است؟

جواب: در صورتى که دانشجوى دختر به اندازه کافى در این رشته وجود نداشته باشد، یا احتمال قابل ملاحظه اى داده شود که در آینده براى حفظ جان زنان مسلمان مورد نیاز باشد، جایز است.

سؤال 144 ـ آموزش واحدهاى زنان و زایمان براى دانشجویان پزشکى و پرستارى الزامى است. آیا این الزام نگاه به عورت زن را جهت آموزش تجویز مى کند؟

جواب: تنها در صورت ضرورت چنین آموزشى جایز است.

سؤال 145 ـ آیا مشاهده چگونگى زایمان جهت آموزش پزشکان مجاز است؟ با توجّه به اینکه ممکن است با آموزش زایمان در آینده انسان یا انسانهایى از مرگ حتمى نجات یابند، این امر براى مردان چه حکمى دارد؟

جواب: در فرض مسأله به عنوان ضرورت مانعى ندارد.

 

سؤال 146 ـ آیا مشاهده چگونگى زایمان جهت آموزش از طریق فیلم ویدیویى یا سى دى کامپیوترى جایز است؟

جواب: باشرایطى که در بالا گفته شد جایز، و این مقدّم بر مشاهده مستقیم است.

سؤال 147 ـ دانشجویان پسر ودختر در بیمارستانها و مراکز پزشکى، جهت آموزش مبادرت به انجام زایمان، کورتاژ و مانند آن مى کنند، چه حکمى دارد؟

جواب: تنها در صورتى جایز است که این آموزش براى غیر همجنس ضرورتى داشته باشد، یعنى بدون آن، تعلیمات کافى براى نجات جان بیماران از خطر یا بیمارى میسّر نشود.

سؤال 148 ـ درکارهاى مربوط به زایمان، دانشجویان زن (اعمّ از پزشکى و مامایى) به اندازه کافى تربیت شده اند. آیا لزومى براى حضور مردان در بخشهاى زایمان که موجب نظر یا تماس با بدن زن مى شود، وجود دارد؟

جواب: در صورت وجود زنان لایق، حضور مردان در این موارد جایز نیست.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای