سوال
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 157 ـ جلوگیرى از انعقاد نطفه، شرعاً چگونه است؟

جواب: براى جلوگیرى از انعقاد نطفه هر وسیله اى که بى ضرر باشد، و باعث نقص مرد یا زن نشود، (مثل اینکه مرد یا زن براى همیشه از قابلیت تولید مثل بیفتد) مجاز است; ولى اگر مستلزم نظر یا لمس حرام باشد جایز نیست، مگر در موقع ضرورت.

سؤال 158 ـ آیا براى جلوگیرى از بچّه دار شدن، جایز است لوله زنان یا مردان بسته شود؟

جواب: در مواردى که به تشخیص اهل خبره، کنترل جمعیّت ضرورت داشته باشد، براى جلوگیرى از انعقاد نطفه هر وسیله مشروعى که بى ضرر باشد و باعث نقص مرد یا زن نشود، (مثل اینکه مرد یا زن براى همیشه از قابلیّت تولید مثل ساقط شوند) ذاتاً مجاز است، ولى اگر مستلزم نظر و لمس نامشروع باشد، تنها در صورت ضرورت فردى یا اجتماعى جایز است.

سؤال 159 ـ کلاًّ بستن لوله هاى رحم از نظر شرع مقدّس اسلام در بیماریهاى مختلف چه حکمى دارد؟

جواب: هرگاه قابل بازگشت نباشد جایز نیست، و در صورت قابل بازگشت بودن جایز است (مشروط بر اینکه موجب لمس و نظر حرام نشود) ولى در موارد ضرورى جایز است.

سؤال 160 ـ برخى از روشهاى جلوگیرى باعث عقیم شدن مى گردد. چرا در جامعه ما این کار به طور مکرّر و به صورت عادى انجام مى شود؟

جواب: انجام کارِ حرام دلیل بر مشروعیّت آن نیست.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای