راههاى جلوگیرى از باردارى
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 161 ـ کپسولهایى به نام «نورپلانت» وجود دارد که در زیر پوست (بیشتر در قسمتهاى خارجى فوقانى) بازو کاشته مى شود، و این یکى از روشهاى جلوگیرى از باردارى است. آیا شرعاً این عمل جایز است؟

جواب: در صورتى که ضرر قابل ملاحظه اى نداشته باشد و همسر راضى باشد، مانعى ندارد.

سؤال 162 ـ استفاده از «IUD»(1) که اثر آن جلوگیرى از لانه گزینى نطفه  است، چه حکمى دارد؟

جواب: هرگاه موجب لمس و نظر حرام نشود مانعى ندارد; مگر اینکه ضرورت فردى یا اجتماعى ایجاب کند.

سؤال 163 ـ کاندوم (قرار دادن روکش نازک پلاستیکى بر روى آلت تناسلى مرد در حین مقاربت) از وسایل جلوگیرى از حاملگى است، استفاده از آن چگونه است؟ آیا رضایت همسر شرط است؟

جواب: استفاده از آن جایز است و رضایت همسر شرط نیست; ولى بدون اجازه او کراهت دارد.

سؤال 164 ـ داروهاى تزریقى وجود دارد که از طریق عضلانى تزریق مى شود، و براى مدّت معیّنى اثرات ضدّ حاملگى دارد. استفاده از این داروها چه حکمى دارد؟

جواب: در صورتى که ضرر قابل ملاحظه اى نداشته باشد، و همسر راضى باشد، مانعى ندارد.

سؤال 165 ـ در صورت ضرورت کنترل باردارى در زن و شوهر خاصّى، و عدم موفقیّت آنها در رعایت مناسب سایر روشها، بستن لوله ها چه حکمى دارد؟

جواب: در صورتى که خطرى از ناحیه باردارى متوجّه مادر باشد مانعى ندارد.

سؤال 166 ـ آیا جواز شرعى براى وازکتومى (یعنى بستن لوله ها در مرد) جهت کنترل موالید و جلوگیرى از رشد غیر متعارف جمعیّت، عنوان حکم ثانوى داشته و با از بین رفتن ضرورت قابل لغو است؟

جواب: در صورتى که طبق تشخیص متخصّصان مورد اعتماد، ضرورت فردى یا اجتماعى اقتضا کند مانعى ندارد; در غیر این صورت جایز نیست.

سؤال 167 ـ بستن لوله هاى «منى بر» در مردان (وازکتومى) و لوله هاى «منى بر» در زنان (توبکتومى) که اکثراً موجب عقیمى دائمى مى گردد چه حکمى دارد؟

جواب: اگر موجب عقیم شدن دائم است اشکال دارد.

سؤال 168 ـ حکم کاهش رشد جمعیّت با استفاده از قرصهاى ضدّ حاملگى و اعمال جرّاحى چیست؟

جواب: براى جلوگیرى از انعقاد نطفه، هر وسیله مشروعى که بى ضرر باشد و باعث نقص مرد یا زن نشود (مثل اینکه مرد یا زن براى همیشه از قابلیّت تولید مثل ساقط شود) ذاتاً مجاز است، ولى اگر مستلزم نظر و لمس نامشروع باشد، تنها در صورت ضرورت فردى یا اجتماعى جایز است

سؤال 169 ـ بستن لوله هاى رحم باعث قطع دائم حاملگى در خانمها مى شود و در شرایط ایده آل شانس برگشت، با عمل جراحى مجدّد، حدوداً 50% است. این عمل چه حکمى دارد؟

جواب: در غیر حال ضرورت، اشکال دارد.

سؤال 170 ـ حکم عزل (که مرد هنگام آمیزش، نطفه خود را خارج از رحم بریزد) چیست؟ آیا رضایت زن شرط است؟

جواب: اشکال ندارد، ولى مکروه است; مگر در مواردى که ضرورتى باشد، و رضایت زوجه شرط نیست، مگر در آمیزش واجب که در هر چهار ماه واجب است که عزل در آن اشکال دارد.

سؤال 171 ـ جهت بستن لوله هاى رحمى «TL»(2)، روش «لاپاراسکوپى» مى تواند مورد استفاده قرار گیرد (این کار با برشهاى حدود نیم تا یک سانتیمترى از روى شکم انجام مى شود) حکم این روش ذاتاً چیست؟

جواب: چنانچه این روش مانند سایر روش ها سبب عقیم شدن باشد جایز نیست; مگر در موارد ضرورت.

سؤال 172 ـ در سؤال فوق با توجّه به پوشیده بودن بدن بیمار و فرستادن وسایل «لاپاراسکوپى» از منفذهاى نیم تا یک سانتیمترى به داخل شکم بیمار و عدم لزوم لمس و نظر، آیا پزشک مرد مى تواند به این عمل اقدام کند (با توجّه به آماده کردن محیط عمل تا پوشش کامل، توسّط خانمها)؟

جواب: اگر لمس و نظر لازم نیاید، از این جهت مشکلى نیست.

سؤال 173 ـ در کل، با توجّه به سؤالات مطروحه، در صورتى که حضرتعالى ارشاد و نظر خاصّى دارید، لطفاً جهت استفاده پزشکان بفرمایید.

جواب: توصیه حقیر این است که باید در مسأله کنترل موالید، مانند همه مسائل اجتماعى، از افراط و تفریط پرهیز کرد، و تنها مسائل کوتاه مدّت را در نظر نگیرند، و به واقعیّت ها توجّه کنند; نه شعارها.
1. «IUD» وسیله داخل رحمى جهت جلوگیرى از باردارى و مخفّف جمله زیر است:
IUD: Intra Uterine Device.
2. «TL» مخفّف جمله «Tubal Ligation» مى باشد.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای