د) تولید فرزند با اسپرم و نطفه نباتى در رحم مصنوعى
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 201 ـ اگر نطفه و اسپرم را از فرآورده هاى نباتى تهیّه، و آن را در رحم مصنوعى پرورش دهند، و از آن کودکى به عمل آورند. نوزاد به چه کسى ملحق مى شود؟

جواب: این نوزاد متعلّق به کسى نیست; یعنى نه پدر دارد و نه مادر.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای