1. بعد از انعقاد نطفه
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 216 ـ آیا بعد از انعقاد نطفه از بین بردن آن جایز است؟

جواب: در صورتى که یقین یا خوف خطر یا ضرر مهمى براى مادر نباشد، جایز نیست و دیه دارد.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای