2. جنین کافر
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 217 ـ سقط جنین مسلمان و کافر چه حکمى دارد؟

جواب: واضح است که ساقط کردن جنین مسلمان جایز نیست، حتّى اگر فرزند نامشروع باشد. و در مورد بچّه هاى کفّار نیز ساقط کردن مجاز نیست، حتّى اگر در مذهب آنها فرزند نامشروع باشد.

سؤال 218 ـ آیا در موارد زیر قبل از ولوج روح مى توان سقط درمانى انجام داد:

الف) بیماریهایى که مى دانیم مسلّماً جنین پس از تولّد خواهد مرد.

ب) بیماریهاى ژنتیکى.

 

ج) ناهنجاریهاى نوزادان «مثل آنانسفالى».

جواب: سقط جنین در این موارد اشکال دارد، به خصوص که پیش بینى هاى فوق جنبه قطعى ندارد.

سؤال 219 ـ عوامل فوق در مورد جنین پس از ولوج روح چگونه خواهد بود؟

جواب: جایز نیست.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای