3. جنین غیر شیعه
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 220 ـ سقط جنین غیر شیعه چه حکمى دارد؟

جواب: سقط جنین در هیچ مورد جایز نیست; مگر در موارد ضرورت.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای