1. نطفه رشد یافته در لوله آزمایشگاه
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 221 ـ اطبا در آزمایشگاه، منى مرد (اسپرم) را با تخمک زن (اوول) در لوله آزمایش قرار داده، و آن را رشد مى دهند، بفرمایید:

1. آیا نطفه رشد یافته را مى توان دور افکند، یا این کار حکم سقط جنین دارد، و لذا باید تا طفلِ کامل (صاحب روح) شدن از وى محافظت نمود؟

2. اگر دور افکندن آن جایز نباشد، آیا باید دیه سقط جنین پرداخت شود؟ در صورتى که باید پرداخت شود بر عهده کیست؟

3. آیا بین دور انداختن آن قبل از ولوج روح، یا بعد از ولوج، فرقى هست؟

4. در مورد سؤال فوق، آیا تفاوتى بین نطفه مرد اجنبى با منى زن اجنبیه براى لقاح و رشد در لوله آزمایشگاهى هست؟

5. اگر منى متعلّق به مرد و زن اجنبى و اجنبیّه باشد، آیا اصل انجام این عمل جایز است؟

جواب: 1. نگهدارى آن واجب نیست.

2. از جواب قبل روشن شد که دیه ندارد.

3. مادام که به صورت انسان زنده اى در نیامده، حفظ آن دلیلى ندارد.

4. تفاوتى نیست.

5. خالى از اشکال نیست.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای