2. در صورتى که جنین ناقص الخلقه شود
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 222 ـ در زن حامله اى که مبتلا به سرطان رحم شده، و درمان آن هم به اشعه درمانى نیاز دارد، و دادن اشعه هم باعث ناقص الخلقه شدن جنین مى شود، آیا مى توان قبل از اشعه درمانى، سقط درمانى کرد؟

جواب: اگر ناقص الخلقه شدن او قطعى و شدید است، و در مراحل نخستین باردارى و قبل از رسیدن به مرحله جنینِ کامل باشد، و راه درمان نیز منحصر به این راه گردد مانعى ندارد.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای