5. جنین معیوب یا ناقص الخلقه باشد
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 230 ـ آیا سقط عمدى جنینى که مطمئنّیم یا احتمال مى دهیم، معیوب و نارسا متولّد خواهد شد، در هر ماهى از باردارى اگر دیه لازمه پرداخت شود، مجاز است؟

جواب: هرگاه در مراحل ابتدایى جنین باشد، و جنین به صورت انسان کامل در نیامده باشد، و باقى ماندن جنین در آن حالت و سپس تولّد ناقص آن باعث عسر و حرج شدید براى پدر و مادر گردد، با این شرایط مانعى ندارد. و احتیاطاً باید دیه را بدهند.

سؤال 231 ـ با عکس بردارى از جنین درون شکم مادرى، معلوم شد که جنین ناقص الخلقه مى باشد، و پس از تولد مانند تکه گوشتى به کنارى خواهد افتاد، و هیچ گونه فعّالیّتى نمى تواند داشته باشد، و فاقد هرگونه درک و شعور انسانى خواهد بود، بفرمایید:

1. آیا جایز است در همان حال جنین بودن ـ قبل از ولوج روح یا بعد از ولوج روح ـ جنین را ساقط نمود؟

2. اگر این طفل به دنیا آمد و سپس بیمار شد، آیا جایز است که هیچ گونه اقدامى در مورد درمان وى انجام نداد تا زودتر بمیرد، و چه بسا از درد و رنج هم راحت شود؟

جواب: 1. هرگاه در مراحل ابتدایى جنین باشد، و جنین به صورت انسان کامل در نیامده باشد، و باقى ماندن جنین در آن حالت و سپس تولّد ناقص آن باعث عسر و حرج شدید براى پدر و مادر گردد، با این شرایط مانعى ندارد، و احتیاطاً باید دیه را بدهند.

2. خالى از اشکال نیست.

 

سؤال 232 ـ با توجه به اینکه در برخى از سؤالات بالا حکم سقط بعد از ولوج روح و قبل از آن متفاوت بیان شده، لطفاً بفرمایید که ولوج روح چه زمانى است؟

جواب: هنگامى است که بچّه در شکم مادر به حرکت در مى آید، که معمولاً در حدود چهار ماهگى است.

سؤال 233 ـ در صورت اطمینان داشتن به ناقص الخلقه بودن جنین بعد از ولوج روح، آیا مجاز به سقط هستیم (با توجّه به تبعات شدید به دنیا آمدن آن براى والدین و جامعه و...)؟

جواب: در صورتى که روح در جنین دمیده شده باشد، که معمولا پس از چهارماهگى حاصل مى شود، ساقط کردن آن جایز نیست.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای