ج) انتقال جنین
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 234 ـ اطباء مى توانند جنین را از شکم زنى که نمى تواند آن را در رحم معیوب خود پرورش دهد و سقط مى کند خارج نموده، و در رحم سالم زن دیگرى قرار داده تا در آنجا به رشد خود ادامه دهد و به طور طبیعى متولّد شود، بفرمایید:

1. اگر زن دوّم هم همسر شوهر زن اوّل باشد (که نطفه متعلّق به یک شوهر مى شود) آیا این کار جایز است؟

2. در صورتى که زن دوم با شوهر زن اوّل بیگانه باشد، این کار چه حکمى دارد؟

3. انجام این کار قبل از ولوج روح یا بعد از ولوج روح چه تفاوتى دارد؟

جواب: در هر سه صورت، انتقال جنین (بعد از انعقاد نطفه) مانعى ندارد، ولى چون معمولاً مستلزم نظر و لمس حرام است،تنها در موارد ضرورت مجاز مى باشد.

 

سؤال 235 ـ جنینى است که اگر در شکم مادر بماند خواهد مرد، ولى اگر آن را از شکم مادر خارج نمایند و در دستگاه مخصوص (انکوباتور) بگذارند زنده مانده، و به رشد و حیات خود ادامه مى دهد، بفرمایید:

1. تکلیف در این مورد چیست، آیا مى توان بچّه را از شکم مادر خارج نمود؟

2. آیا قبل از ولوج روح و یا بعد از ولوج، حکم فرق مى کند؟

جواب: 1. اگر این موضوع قطعى باشد نه تنها اشکالى ندارد، بلکه اقدام بر آن مطابق احتیاط است.

2. تفاوتى ندارد.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای