د) احکام سقط جنین
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 236 ـ در مواردى که لازم است پزشک سقط جنین کند، دیه لازمه باید توسّط چه کسى پرداخت شود، آیا پزشک مى تواند شرط کند که دیه بر عهده وى نباشد؟ آیا این شرط، جهت رفع دین از وى کافى است؟

جواب: احتیاط این است که طبیب با بیمار یا کسان او شرط کند که دیه را خودشان بپردازند، و الاّ خودش باید عهده دار بشود (بنابر احتیاط).

سؤال 237 ـ اگر طبیبى متوجّه نقض عضو جنین درون شکم مادرى شود، و در صورت اطّلاع دادن به والدین او، احتمال مى دهد آنان سقط جنین کنند، و شاید هم در مقام معالجه نقص عضو از جنین برآیند، که احتمال بهبودى بسیار کم است. و در ضمن اگر اطّلاع ندهد، در معرض شکایت والدین نسبت به عدم اطّلاع به آنان از وضعیّت جنین قرار خواهد گرفت، وظیفه طبیب در اینجا چیست؟

جواب: اطّلاع دادن اشکالى ندارد.

 

سؤال 238 ـ چنانچه به بیمارانى که از درد شدیداً رنج مى برند مسکّن هاى قوى داده شود، دردشان تسکین خواهد یافت، لیکن به احتمال قوى به این خاطر بعداً دچار عوارض جنین و ناراحتیهایى خواهند شد، تکلیف طبیب نسبت به این گونه بیماران چیست؟

جواب: هرگاه ضررى باشد که در برابر تسکین درد شدید در میان عقلا قابل پذیرش باشد اشکالى ندارد. و اگر ضرر مهمّى است که او را به خطر مى اندازد، جایز نیست. و اگر براى خودش ضرر نداشته باشد، بلکه براى جنین ضرر داشته باشد نیز حکم مسأله همین است.

سؤال 239 ـ اگر پزشک به طور قطع تشخیص دهد که فرزندان بعدى زن و شوهرى، ناقص العضو خواهند شد، بفرمایید:

1. آیا بر طبیب واجب است،درصورت سؤال والدین،واقعیّت را به آنان اطلاع دهد؟

2. آیا در صورت عدم سؤال، بر طبیب واجب است به آنان بگوید، تا از پیدا کردن چنین فرزندانى جلوگیرى نمایند؟ اگر واجب نیست، آیا گفتنش حرام است؟

3. اگر طبیب احتمال دهد که در صورت اطّلاع والدین از این مطلب، هربار که فرزندى پیدا کنند، اقدام به سقط وى خواهند نمود، در اینجا وظیفه طبیب چیست؟

جواب: 1. واجب نیست، مگر اینکه در سرنوشت آنان اثر مهمّى داشته باشد.

2. در این گونه موارد اگر مسأله مهمّى است طبیب کتمان نکند.

3. طبیب باید به وظیفه خود عمل کند، و اگر بیمار عمل خلافى انجام دهد او مسئول نیست; منتها طبیب وظیفه خود را در امر به معروف و نهى از منکر انجام دهد.

سؤال 240 ـ اگر مادرى براى سقط بچّه اش کارى انجام ندهد، لکن با مراعات نکردن موارد لازم و تهیّه نکردن شرایط حفظ جنین، باعث سقط بچّه شود، آیا کار حرامى کرده است؟

جواب: اگر در حفظ جنین مطابق معمول کوتاهى کرده باشد مسئول است.

سؤال 241 ـ دکتر دارویى داده که مادر بخورد تا بچّه اش سقط نشود، آیا زن مى تواند به منظور سقط جنین دارو را نخورد؟

جواب: جایز نیست.

سؤال 242 ـ نگهدارى جنین مرده در شیشه، جهت آموزش چه حکمى دارد؟ آیا جهت دکور آزمایشگاهى، یا نگهدارى در منزل جایز است؟

جواب: جهت دکور و امثال آن جایز نیست; ولى اگر ضرورتى براى آموزشهاى لازم ایجاب کند، و چیزى جانشین آن نشود، مانعى ندارد.

سؤال 243 ـ تبلیغات زیاد باعث شده که افراد از داشتن فرزند احساس شرمندگى نموده و مبادرت به سقط جنین نمایند، آیا چنین تبلیغاتى جایز است؟

جواب: جایز نیست.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای