الف) ازدواج مبتلایان به ایدز
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 244 ـ آیا شخص مبتلا به ایدز مى تواند دختر مسلمانى را به عقد خود درآورد؟

جواب: در صورتى که تولید خطر کند جایز نیست.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای