د) آزمایش هاى قبل از عقد
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 248 ـ معمولاً قبل از ثبت رسمى عقد ازدواج از پسر و دختر آزمایشاتى گرفته و بعضاً واکسن مخصوصى تزریق مى گردد. چنانچه انجام این آزمایشات مستلزم نظر یا لمس عورت توسّط همجنس، و یا نظر و لمس سایر اعضاى بدن توسّط غیر همجنس باشد چه حکمى دارد؟

جواب: تنها در صورت ضرورت جایز است.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای