1. عیب هاى مخصوص زنان
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 249 ـ زوج در چه مواردى حقّ فسخ عقد نکاح را دارد؟

جواب: هرگاه مرد بعد از عقد بفهمد که همسرش یکى از هفت عیب زیر را دارد مى تواند عقد را فسخ کند: 1. دیوانگى 2. بیمارى خوره 3. بیمارى برص(1) 4. کور بودن(2) 5. شَل بودن، به طورى که آشکار باشد 6. افضا شدن (یعنى راه بول و حیض او، یا راه حیض و غائطش یکى شده باشد، و به طور کلّى پارگى طورى باشد که قابل استفاده براى آمیزش جنسى نباشد) 7. گوشت یا استخوان یا غدّه اى در او باشد که مانع نزدیکى شود. و چنانچه مرد به سبب یکى از این عیوب عقد را به هم بزند نیاز به طلاق نیست، همان فسخ کافى است.

سؤال 250 ـ آیا نبودن بکارت در دختر باعث جواز فسخ عقد مى شود؟ معناى فسخ چیست؟

جواب: در صورتى که شرط بکارت کرده باشد حق فسخ دارد، و معمولاً در محیطهاى ما، شرط بکارت به عنوان یک شرط ضمنى و از پیش توافق شده مى باشد. و معناى فسخ این است که بگوید: «من عقد را فسخ کردم، یا به هم زدم» و به هر زبانى باشد کافى است.
1. برص به معناى پیسى است، و آن یک نوع بیمارى پوستى است که رنگ قسمتى از پوست بدن بر اثر آن سفید مى شود. (استفتائات جدید، ج 2، ص 941)

2. کورى آن است که مطلقاً چیزى را نبیند، یا بینایى بقدرى کم باشد که به حساب نیاید; خواه ظاهر چشم سالم باشد، یا غیر سالم. (استفتائات جدید، ج 2، ص 942)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای