و) عیوب و بیماریهاى قابل درمان
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 254 ـ مواردى که قبلاً بیان مى شد که مرد مى تواند عقد را به هم زند، مانند بیمارى برص (ویتیلیگو)، نقص مادر زادى، افضا، موانع مقاربت (مانع استخوانى یا پرده پوستى و مانند آن) همگى امروزه با درمان قابل رفع مى باشد.

حال چنانچه مردى پس از ازدواج متوجّه موارد مذکور گردد، آیا باز هم اختیار بر هم زدن عقد را دارد؟

جواب: چنانچه به سهولت قابل معالجه بوده باشد، و زن با هزینه خود اقدام به درمان نماید، خیار فسخ جارى نیست.

سؤال 255 ـ اگر یکى از مجوّزات فسخ نکاح قبل از عقد وجود داشته، لکن با عملیّات پزشکى درمان شده، و عیب مزبور رفع گردیده باشد، آیا حقّ فسخ نکاح براى طرف دیگر پابرجاست؟

جواب: حقّ فسخ ندارد.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای