1. بیمارى صرع
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 258 ـ دخترى را به ازدواج دائم پسرم در آورده ام. پس از عروسى معلوم شد که دختر مدتها به بیمارى صرع (غش کردن) مبتلاست. خود دختر و طبیبش نیز این مطلب را تصدیق کرده، ولى پدر و مادرش آن را از ما پنهان کرده اند. حتى دختر مى گوید: «مى خواستم بگویم، ولى پدر و مادرم مانع شدند.» تکلیف عقد و مهریّه چیست؟

جواب: بیمارى صرع موجب خیار فسخ در عقد نکاح نیست; بنابراین اگر زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد. چنانچه عروسى نموده اند باید تمام مهر را بپردازد.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای