3 و 4. سوختگى و پرده ضخیم مانع آمیزش
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 260 ـ پس از ازدواج معلوم شد که در قسمتهاى بالاى پاى زوجه آثار سوختگى به طور ضعیفى به جاى مانده است، و از طرفى پرده بکارت از نوع گوشتى و بسیار ضخیم است که آمیزش قبل از عمل جرّاحى ممکن نیست. چنانچه در خصوص سلامتى زوجه قبل از ازدواج هیچ سؤالى مطرح نشده باشد، آیا این مورد از موارد فسخ است؟

جواب: در صورتى که با جرّاحى معمولى مشکل حل شود و عوارض خاصى نداشته باشد، این مقدار عیب باعث فسخ نمى شود.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای