5. غیر طبیعى بودن قسمتى از بدن
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 261 ـ جوانى دختر باکره اى را، مشروط بر صحّت کامل طرفین، عقد کرده است. زوجه در اوّلین فرصت پس از عقد که با شوهرش تنها بوده، متوجّه مى شود که ناحیه فوقانى بدن زوج داراى عوارض مادرزادى، قیفى شکل، ناموزون و غیر طبیعى است، بدین جهت از تمکین خوددارى نموده است. آیا زوجه حق فسخ دارد؟

جواب: این عیب از عیوب موجب فسخ نکاح نیست; مگر اینکه قبلاً شرط صحّت کامل کرده باشند.که در این صورت زن حقِّ فسخ از باب خیار تدلیس دارد.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای