6. بیمارى ام اس (MS)
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 262 ـ آیا بیمارى MS موجب فسخ نکاح مى شود؟

جواب: این بیمارى از عیوب مجوّز فسخ نکاح نیست.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای