ط) حکم ازدواج بعد از تغییر جنسیّت واقعى
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 263 ـ اگر زن و شوهر با هم در یک زمان تغییر جنسیّت دهند، حکم ازدواج قبلى آنها چیست؟

جواب: اگر تغییر حقیقى باشد زوجیّت بلافاصله فسخ مى شود، و مى توانند مجدّداً عقد ازدواج درشکل جدیدبخوانند;ولى احتیاط آن است که زمان عدّه بگذرد.

سؤال 264 ـ اگر یکى از زوجین تغییر جنسیّت دهد لطفاً بفرمایید:

1. حکم ازدواج آنها چیست؟

2. مهریّه زوجه چه حکمى دارد؟

جواب: اگر تغییر جنس واقعى باشد نه صورى، ازدواج آنها باطل مى شود، ولى مهریّه مربوط به زمان قبل به قوّت خود باقى است.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای