ى) نفقه زوجه بیمار
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 265 ـ با توجّه به اینکه مداواى بیمارى عرفاً جزء نیازهاى اولیّه هر انسانى است، آیا هزینه دارو و درمان زوجه مریض نیز جزء نفقه زوجه محسوب مى شود؟

جواب: مداوا در حدّ متعارف جزء نفقه است.

سؤال 266 ـ هرگاه طبق نظر پزشک، زوجه دائمى مبتلا به بیمارى باشد که براى مدّت طولانى یا براى همیشه قادر بر تمکین نباشد، یا به علّت ابتلاى به جنون ادوارى یا دائم، در تیمارستان یا منزل بسترى و تحت درمان باشد، و به هیچ وجه حاضر به نزدیکى با شوهرش نباشد، آیا چنین زنى در دو فرض بالا نفقه دارد؟

جواب: در صورتى که زن مقصّر نبوده باشد احتیاط واجب آن است که نفقه او را بپردازد.

سؤال 267 ـ زنى به سبب آتش سوزى در منزل شوهر راهى بیمارستان شده، و پس از چند ماه بسترى شدن فوت مى کند.آیا هزینه بیمارستان برعهده شوهراست؟

جواب: احتیاط واجب آن است که شوهر هزینه درمان او را بدهد.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای