1. تغییر جنسیّت از منظر شرع
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 268 ـ تغییر جنسیّت از نظر شرع چگونه است؟

جواب: تغییر جنسیّت ذاتاً خلاف شرع نیست، ولى باید از مقدّمات مشروع استفاده شود; یعنى نظر به عورت و لمس آن لازم نیاید، مگر اینکه به حدّ ضرورت، همچون ضرورت مراجعه به طبیب رسیده باشد، که در این صورت جایز است.

سؤال 269 ـ مردى در اثر عدم تربیت صحیح، و مراعات نکردن مسائل شرعى در خانواده، در کودکى لباس زنانه پوشیده، و اکنون که بزرگ شده خود را زن مى داند، و با استفاده از داروهاى شیمیایى حالات زنانه را در خود تقویت کرده، و درخواست تغییر جنسیّت دارد، آیا مى تواند تغییر جنسیّت بدهد؟

جواب: همان طور که در بالا گفته شد تغییر جنسیّت صورى جایز نیست، ولى اگر جنسیّت واقعى او خلاف آن است که در او ظاهر مى باشد، تغییر آن جایز، بلکه گاه واجب است.

سؤال 270 ـ مردى به علّت اینکه در گذشته علاقه زیادى به بازى با دختران داشته، و به جهت اینکه صاحب فرزندى در زندگى مشترک خود نگردیده، و به خاطر لجبازى در برخى مسائل با دوستانش، تصمیم به تغییر جنسیّت مى گیرد.

وى بدون اطّلاع خانواده اش، قریب به شش ماه داروهاى هورمونى زنانه مصرف کرده، و جهت محکم نمودن تصمیم خویش با روانشناسى مشاوره نموده است. ابتدا با طرح مسائلى دروغ در خانواده، از قبیل اینکه به گفته پزشکان «قلب من زنانه است» و مانند آن، قصد آماده سازى زمینه این کار را داشته است، پس از مدّتى با اغفال خانواده اش موفّق مى شود خانمش را طلاق دهد، و در گام بعد براى اوّلین بار لباس زنانه پوشیده، و با آراستن شکل ظاهرى خویش به شکل زنان به منزلشان مى آید، که با عکس العمل تند والدین روبه رو مى شود، ولى نه تنها عقب نشینى نکرده، بلکه تهدید مى نماید که اگر به آرزویش نرسد انتحار خواهد کرد. و بالاخره تغییر جنسیّت داده، و با تغییر نام خود با مردى ازدواج مى کند. حکم این مسأله چیست؟

جواب: چنانچه قبلاً هم گفته ایم تغییر جنسیّت دو صورت دارد:

گاهى صرفا ظاهرى و صورى است; یعنى اثرى از آلت جنس مخالف نیست، بلکه فقط یک جرّاحى صورى انجام مى گیرد، و چیزى شبیه آلت جنس مخالف ظاهر مى گردد، این کار حرام است، و باید بشدّت از آن پرهیز نمود. و اگر ازدواجى براساس آن صورت گیرد حرام و باطل است و حدّ شرعى دارد.

ولى گاه واقعى است، یعنى با جرّاحى کردن، عضو تناسلى مخالف ظاهر مى گردد، این کار ذاتاً جایز است و محذور شرعى ندارد، مخصوصاً در مواردى که آثار جنس مخالف در او باشد; امّا چون این جرّاحى نیاز به لمس و نظر دارد، تنها در موارد ضرورت جایز است.

سؤال 271 ـ سؤالى در موردِ جنسیّتِ یکى از دوستان به شرح زیر دارم:

 

«پس از ازدواج تا دو سال مشخّص نشد که زن است; ولى این مطلب بعداً باعث طلاق شد. در این روستاى کوچک همه با هم خویشاوند هستند، و ایشان با همه مردها روابط حسنه و دوستانه اى دارد. اکنون که با این مشکل مواجه شده، نمى تواند در روستا زندگى کند.» با این مشکل چه کند؟ نماز و روزه این شخص چگونه است؟ کدام حالت را رعایت کند؟ مرد باشد همان گونه که در این مدّت بوده، یا زن شود؟

جواب: چنانچه واقعاً جنسیّت او زن است، و مرد بودن اشتباه بوده، باید فعلاً به وظایف زن عمل کند، و نسبت به گذشته که اطّلاعى نداشته، گناهى مرتکب نشده است. البتّه ماندن او در آن محیط کوچک با این حال مشکل است، و مصلحت این است که از آنجا مهاجرت کند. شکّى نیست که او گرفتار وضع دشوارى است، امّا به لطف خدا مشکل او حلّ مى شود.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای