2. پیوند از اعضاى انسان زنده
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 291 ـ اهداى کلیه در چه سنّى جایز است، آیا براى انسان غیر بالغ، در صورتى که ولىّ او اجازه دهد، این کار جایز است؟

جواب: اهداى کلیه براى غیر بالغ جایز نیست، چون ولى در این گونه موارد ولایت ندارد.

سؤال 292 ـ آیا برداشتن عضو از بدن فرد زنده جهت پیوند جایز است؟ در صورت جواز مستلزم پرداخته دیه مى باشد؟

جواب: اگر با اجازه خود او باشد، و خطرى وى را تهدید نکند، جایز است و دیه ندارد.

سؤال 293 ـ آیا جدا کردن عضو از بدن شخص زنده جهت پیوند جایز است؟ در صورت جواز، آیا تفاوتى میان اعضاى رئیسى (مانند قلب) و غیر آن هست؟

جواب: تنها اعضایى را مى توان با رضایت صاحب آن جدا کرد که فقدان آن (مانند کلیه) جان صاحبش را به خطر نیندازد، و براى نجات جان دیگرى مورد استفاده قرار بگیرد.

سؤال 294 ـ در مورد محکومین به اعدام یا حبسهاى طولانى، آیا قاضى یا حاکم شرع مى تواند به لحاظ مصلحت، تخفیف کیفر محکوم را موکول به اهداى عضوى براى نجات مسلمانى از بیمارى یا مرگ نماید؟

جواب: هرگاه محکوم راضى به این امر باشد، و ضرر مهمّى براى او نداشته باشد، جایز است; ولى چنانچه انعکاس خارجى این امر، نامطلوب و دستاویزى براى دشمنان اسلام گردد باید از آن پرهیز کرد.

سؤال 295 ـ آیا مى توان تخفیف جرم محکومین به اعدام را موکول به اهداى عضوى از آنها براى نجات جان مسلمانى دانست؟

جواب: تنها صاحب حق در مورد قصاص یا دیات مى تواند گذشت از تمام یا قسمتى از حقّ خود را مشروط به اهداى عضوى که اهداى آن جایز است بکند، و طرف مقابل مى تواند این شرط را بپذیرد یا نپذیرد.

سؤال 296 ـ آیا برداشتن قطعه اى از استخوان یا عضله شخص مسلمان «با رضایت یا بدون رضایت وى» براى استفاده در بدن شخص غیر مسلمانى که دشمنى با مسلمانان ندارد جایز است؟

جواب: اگر با اجازه بردارند و این کار براى شخصى که از او بر مى دارند خطر جانى یا نقص عضو مهمّى نداشته باشد، مانعى ندارد.

سؤال 297 ـ استفاده از باقیمانده هاى زایمانى «جفت، پرده جنین و...» براى اعمال جرّاحى دیگران، چه حکمى دارد؟

جواب: اشکالى ندارد.

سؤال 298 ـ پیوند زدن انگشتان قطع شده سارق به دست شخص دیگرى (که فرضاً در کارخانه بریده شده) چه حکمى دارد؟ بر فرض جواز، آیا اجازه صاحب عضو در این کار لازم است؟

جواب: با اجازه صاحب عضو جایز است.

سؤال 299 ـ آیا از فردى که در حال مرگ مغزى است، ولى به وسیله دستگاه تنفس مصنوعى به حیات نباتى ادامه مى دهد، و از نظر پزشکى امکان برگشت وى به زندگى عادى وجود ندارد و مرده تلقّى مى شود، مى توان در موارد زیر عضوى را (مثل چشم یا کلیه) براى پیوند خارج کرد؟

الف) در مورد مسلمانان به طور کلّى.

ب) در مورد مسلمانان با وصیّت قبلى، و یا اجازه اطرافیان.

ج) در مورد غیر مسلمانان.

جواب: با اجازه و رضایت قبلى خودش در مورد یک کلیه و مانند آن مانعى ندارد، و امّا در غیر مسلمان مطلقاً جایز است. و در مورد اعضاى اصلى مانند مسأله 282 است.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای