3. وصیّت به پیوند اعضا
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 300 ـ آیا اهداى اعضاى بدن، مثل قلب، کلیه و چشم، بعد از فوت و با موافقت ورثه جهت پیوند به انسان زنده دیگرى جایز است؟

جواب: در موارد ضرورت اشکالى ندارد.

سؤال 301 ـ آیا انسان بالغ مى تواند وصیّت کند که پس از مرگ اعضاى بدنش را (مانند قلب و کلیه و...) بدون اخذ وجهى به بیماران نیازمند داده، سپس او را دفن کند؟ آیا مى تواند شرط کند که اعضا را بفروشند و در مواردى که وصیّت مى کند خرج کنند؟

جواب: این وصیّت تنها در صورتى نافذ است که ضرورتى ایجاب کند که اعضاى بدن او را بردارند. و بهتر آن است که رایگان در اختیار نیازمندان بگذارند، هرچند گرفتن پول به صورتى که در بالا گفته شد مانعى ندارد.

سؤال 302 ـ آیا انسان مى تواند وصیّت کند اعضاى بدنش را بعد از وفات، به مسلمانى که اعضاى مهمّ بدنش مثل قلب و غیر آن در خطر است اهدا کنند، به بیمار غیر مسلمان چطور؟

جواب: در مورد مریض مسلمان، در فرض مسأله اشکالى ندارد، و امّا در مورد مریض غیر مسلمان جایز نیست; مگر اینکه هدف مهمترى در کار باشد، یا اینکه وصیّت کننده از کفّار باشد.

سؤال 303 ـ اگر شخصى وصیّت کند بعد از وفات، اعضاى قابل پیوندش را به بیماران پیوند زنند، آیا مجاز به این کار هستیم؟

جواب: اگر موجب نجات جان مسلمانى از مرگ یا بیمارى مهمّى گردد جایزاست.

 

سؤال 304 ـ اگر شخصى وصیّت کند بعد از وفاتش، اعضایش را به دیگران پیوند بزنند، اما ولىّ وى نسبت به این کار ناراضى باشد، آیا مجازیم این کار را بدون اجازه ولى انجام دهیم؟

جواب: اگر موجب نجات جان مسلمانى از مرگ یا بیمارى مهمّى گردد جایز است، و اجازه ولى شرط نیست.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای