4. پیوند از اعضاى حیوانات
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 305 ـ پیوند اعضاى حیوانات به انسان چه حکمى دارد؟

جواب: در موارد ضرورت اشکالى ندارد.

سؤال 306 ـ آیا مى توان از اعضاى بدن خوک به انسان پیوند زد؟

جواب: در موارد ضرورت مانعى ندارد.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای