1. پیوند دست قطع شده سارق
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 307 ـ پس از اجراى حدّ سرقت عضو قطع شده ملک کیست؟ ملک حکومت است که اجراى حد کرده، یا ملک سارق؟ در صورت دوم، پیوند آن عضو به شخص سارق، یا فروش آن براى پیوند به دیگرى چه حکمى دارد؟

جواب: عضو قطع شده متعلّق به صاحب آن است، ولى پیوند مجدّد آن به صاحب اصلى جایز نیست. امّا مى تواند به دیگرى به صورت مجّانى یا در برابر قیمت آن واگذار کند.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای