2. برداشتن اعضاى بدن اعدامى ها براى پیوند
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 308 ـ گرفتن اعضا از کسانى که به دلایلى غیر از قصاص محکوم به اعدام مى شوند، با اجازه و رضایت خود متّهم، در بیمارستان و اطاق عمل براى پیوند به افراد مسلمان نیازمند و نجات جان آنان، چه حکمى دارد؟ به عبارت دیگر، در مواردى که شرع مقدّس و قانون، نوع اعدام را مشخّص ننموده، اعضایى از آنها برداشته شود به شکلى که با این کار (برداشتن عضو مثل قلب، ریه، کبد و مانند آن) متّهم فوت خواهد کرد، که این کار نوعى اعدام تلقى مى شود. آیا این کار جایز است؟

جواب: دلیلى بر جواز این نوع اعدام نیست.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای