4. پیوند عضوى که با قصاص قطع شده است
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 310 ـ پیوند عضوى که با قصاص قطع مى شود جایز است؟

جواب: اشکال دارد.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای