5. برداشتن اعضاى بیمار لاعلاج براى پیوند
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 311 ـ چنانچه در اثر وقوع بیمارى لاعلاج و پیشرونده، مرگ بیمارى از نظر پزشکان حتمى و قریب الوقوع باشد، آیا مى توان از اعضاى بدن وى نظیر قلب، کلیه و کبد براى پیوند به بیماران و نجات جان آنان استفاده کرد؟

جواب:جایزنیست;مگر در مورد مرگ مغزى که بطور قطع قابل بازگشت نیست.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای