6. برداشتن اعضاى کسى که دچار مشکل مى شود
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 312 ـ اگر احتمال دهیم با برداشتن یک یا چند عضو از شخص زنده، در آینده نزدیک یا دور دچار عوارض خفیف یا شدیدى خواهد شد، و از طرفى نجات جان بیمار دیگرى وابسته به همین کار باشد، و مورد دیگرى نیز در دسترس نیست، آیا مجازیم بدون آگاهى هدیه دهنده، چنین کارى انجام دهیم؟ اگر به وى اطّلاع دهیم و با تمایل وى این کار انجام شود، در صورت ایجاد عارضه، آیا پزشک مسئول است؟

جواب: اگر عارضه مثلاً در حدّ از دست دادن یک کلیه یا مانند آن باشد واجب نیست کسى براى نجات جان دیگرى این کار را انجام دهد، امّا اگر عارضه، خفیف و قابل تحمّل باشد، وجوب نجات جان دیگرى با رضایت صاحب عضو بعید نیست. و در صورتى که با اطّلاع و رضایت صاحب عضو باشد، و احتمال عارضه ضعیف بوده، امّا تصادفاً گرفتار آن شود، پزشک مسئول نمى باشد; مانند برداشتن یک کلیه،که معمولاً خالى از خطر است، ولى گاه ممکن است عارضه اى پیش آید.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای