7. برداشتن اعضا با اطمینان به ردّ پیوند
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 313 ـ اگر مطمئن باشیم و یا احتمال دهیم که پیوند رد خواهد شد، و نهایتاً مفید نخواهد بود، آیا مجازیم با خوش بینى و به عنوان کمک به بیمار از بدن فرد زنده یا مرده دیگرى عضوى را جدا و به آن بیمار پیوند بزنیم؟

جواب: اگر اطمینان به عدم نتیجه باشد این کار جایز نیست، ولى در صورت احتمال عقلایى، برداشتن عضو پیوندى از مرده مانعى ندارد، و از زنده در صورت عدم ضرر و خطر نیز جایز است.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای