8. برداشتن اعضاى بدن در غیر مورد ضرورت
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 314 ـ آیا مى توان اجازه داد که در حال حیات یا پس از مرگ، بعضى از اعضا که حفظ نفس بیمار متوقّف بر آن نیست، از قبیل انگشت، دست، قرنیه چشم و... را در مقابل پول یا به صورت مجّانى به دیگرى پیوند زنند؟

جواب: در حال حیات مشکل است، ولى بعد از مرگ در مواردى که اثر مهمّى داشته باشد مانعى ندارد.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای