1. پیوند مغز و آثار آن
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 325 ـ با توجّه به قوانین اسلامى در رابطه با اصالت روح، آیا پیوند مغزى در جمجمه انسان دیگرى امکان دارد؟ به عبارت دیگر، آیا جسم پیوند زده شده با مغز پیوندى، هویّت شخصى خود را از دست داده، و روح شخص پیوند خورده به شخص پیوند زده شده انتقال مى یابد؟

جواب: در حال حاضر این مسأله به عنوان یک فرضیّه مطرح است، و عملاً کارى انجام نگرفته، تا بتوان درباره آن بحث کرد. اگر چنین امرى انجام گیرد، باید دید فرد مزبور با مغز جدید، شخصیّت فرد اوّل را نشان مى دهد، یا دوم، و یا شخص ثالثى خواهد شد، تا احکام آنها تبیین گردد.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای