2. وظیفه پزشک در پیوند
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 326 ـ آیا بر پزشکى که قادر بر پیوند اعضاى مختلف مى باشد، واجب است با این کار جان انسانى را نجات دهد؟

جواب: در صورتى که بتواند او را از مرگ نجات دهد، واجب است.

 

سؤال 327 ـ با توجّه به اینکه بعد از پیوند، شیمى درمانى ضرورى به نظر مى رسد، و این عمل باعث عوارضى خفیف یا شدید در بیمار مى گردد، آیا پزشکى که مجبور به انجام این کار جهت عدم ردّ پیوند مى باشد، در ایجاد عوارض آن مسئول است؟

جواب: چنانچه قبلاً مسأله را با بیمار در میان بگذارد و به او تفهیم کند و او رضایت بدهد مانعى ندارد.

سؤال 328 ـ آیا براى پزشک جایز است که عملیّات انتقال کلیه را عهده دار شود، در حالى که مى داند اهدا کننده پولى در مقابل این کار گرفته است؟

جواب: در صورتى که باعث نجات جان مسلمانى شود جایز است.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای